اسپیره چمنی

تیره گل سرخیان –کنار نهرها-تابستان-پایا

 

 

لاتینی:   

                              Spiraea ulmaire               

فرانسه:  

                 Reine des pres,ulmaire

            

موارد استعمال :

مُدر،ضد آب آوردگی،عرق آور است.

درمان موثر بیماریهای آب آوردگی،رماتیسم مفصلی،سنگ کلیه و مثانه ،سرماخوردگی ،درد اعصاب و تب است.

گیاه تازه موثرتراز گیاه خشک است.دارو نباید جوشانده شود.در تهیه دَم کرده باید آب جوشان را بر روی گیاه بریزند و پس سرد شدن بنوشند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

سر شاخه های گلدار و ریشه ها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط