انگور فرنگی سیاه

 

تیرۀ انگور فرنگی –محل کشت –پایا

 

لاتینی:  

           Ribes nigrum

فرانسه:

                         Cassis

 

موارد استعمال :

مدر بسیار خوبی است.در درمان ورم کلیه . مثانه ،رماتیسم،ورم مفاصل ،دردهای نقرس،آلبومینوری (وجود آلبومین در ادرار) و دردهای ناحیۀ کمر موثر است.

 

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط