اوکالیپپتوس

 

تیرۀ انار –پایا

 

لاتینی: 

                         Eucalyptus globulus

فرانسه :  

                                       eucalyptus

                          

موارد استعمال:

ضد التهاب مخاط ریه و مثانه است. در درمان بیماریهای چرکی مجرای کلیه و رحم ، زیادی ترشحات سفید رحم ،سوزاک مزمن موثر و تقویت کنندۀ حرکات قلب است.

 

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه :

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط