باقلا

تیره پروانه واران

 

لاتینی :   

                           Faba vesca

فرانسه: 

                  Feve des marais 


موارد استعمال :

مدر است و برای بیماریهای سنگ کلیه و سنگ مثانه ، ورم مثانه و بادفتق توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط