بتونیکا

تیرۀ لبدیسان

 

لاتینی:  

                         GBetonica officinalis

فرانسه:   

                 Betoine pourpre,betoine

 

موارد استعمال :

مقوی و پاک کننده است،در ناراحتیهای ناشی از التهاب و احتقاق،سیاه سرفه ،حساسیتهای مجاری تنفسی،ضعف عصبی ،نَزله مجاری گوارشی و ادراری نافع است.

برای درمان نقرس و رُماتیسم مزمن،یرقان،آب آوردگی مفید است.

در مداوای زخمهای چرکین وزخمهای مزمن به کار می رود.

استعمال خارجی :

برگها را در شراب داغ بخیسانید و مستقیمآ بر روی زخمها بگذارید و پانسمان کنید.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه :

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط