بج خرسی

تیرۀ بج ها

 

لاتینی:    

                        Arctostaphylos uva –ursi

فرانسه:  

                            Raisin d ours,busserole

 

موارد استعمال :

قابض تلخ،بسیار موثر برای خونریزی از راه دهان،خونریزی رحم (خارج دورۀ ماهانه) یا دورۀ ماهانۀ طولانی همراه با خونریزی زیاد،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و مثانه ،بادفتق ، التهاب مجاری ادراری،عوارض سوزاک،دفع غیرارادی ادرارو شاشبند،ورم مثانه و ترشحات حاصل از التهاب مخاط مثانه است.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط