بداغ

بُداغ

تیرۀ آقطی ها –درختچه – پایا

 

لاتینی:    

                      Viburnum prunifollium

فرانسه:    

                                       Viburnum

 

موارد استعمال:

نیروبخش کلی دستگاه عصبی،قابض،مدر،مسکن دردها وگرفتگی عضلات رحم،معالج عادت ماهانه همراه بادرد است.این گیاه برای تقویت و تعادل دستگاه عصبی ارزش زیادی دارد. در مواردزایمان زودرس و حوادث و ناراحتیهای عصبی دوران بارداری اثر درمانی بسیار مطمئن دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

پوست تنه درخت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط