برنجاسف رسمی

بِرِنجاسِف

تیره مرکبان –بیابانها-پاییز-پایا

 

لاتینی :   

                    Artemisia vulgaris

فرانسه:   

          Herbe de St-Jean,armoi

 

موارداستعمال :

افزایش دهنده عادت ماهانه است.برای درمان عقب افتادگی و بی نظمی و یا درد عادت ماهانه به کار می رود.

خواص آن بسیار نزدیک به افسنتین است.

نیروبخش کلی بدن است ودر کم کاری دستگاه گوارش یا ناراحتیهای گردش خون توصیه می شود.

دافع کرمها،مخصوصا از نوع آسکاریس واکسیوراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ریشه ها و برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط