بلوط

تیره پیاله داران- جنگلها

 

لاتینی:           

                 Quercus robur

فرانسه:         

        Chene rouvre,chene

 

موارد استعمال:

قویترین قابض گیاهی است.تمام گیاه و خصوصا پوست آن دارای تانن است.پوست درخت فقط برای استعمال خارجی باید به کار برده شود.

در استفراغ توام با خون،خونریزی،زخمهای معده،بیماری سل،اسهال و اسهال خونی توصیه می شود.

 

استعمال خارجی:

جوشانده پوست درخت برای شستشو در موارد بواسیر،زیادی ترشحات سفید رحم و تورم رحم و جوشانده برگها برای غرغره کردن در موارد تورم لوزه ها و حلق به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط