بنفشه معطر

تیره بنفشگان –جنگلها و باغها –بهار-پایا

 

لاتینی:  

                      Viola odorata

فرانسه:    

                             Violette

موارد استعمال :

مسکن مجاری تنفسی ،نرم کننده ،معرق،رقیق کننده و دافع ترشحات مخاطی مجاری تنفسی،ضدتب و سلعه است.

عطر گلها در گیاه خشک شده از بین می رود.در ریشه آن که از دیگر قسمتهای گیاه مواد موثربیشتری دارد،دو گلوکوزید بسیار فعال به نامهای گلترین (دارای سالیسیل) و ساپونین یافت می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

تمام گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط