بیدمشک

بیدمشک

تیره بید-محل کشت –بهار

لاتینی:

                                                 Salix alba

فرانسه:   

              Saule cormmun, saule blanc

 

موارداستعمال:

تب برقوی،نیروبخش و عرق آوراست.خاصیت اصلی آن این است که به عنوان مسکن اندامهای تناسلی و کم کننده تمایل جنسی شناخته شده است.

جوشانده آن برای مقابله با دردهای مفاصل،رماتیسم،بیماریهای پوستی(اکزما،سودا)و تورم اعصاب مصرف می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها و گلهای نر وپوست درخت.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط