تاتاری

تیره مرکبان

لاتین   :                   

       Carduus benedictus

فرانسه :          

                        Chardon benit

موارد استعمال:

نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد و معالجه رماتیسم ونقرس موثر است.برای بی اشتهایی ،تبهای نوبه ای توصیه شده است.

تقویت کننده دستگاه عصبی است و باعث ایجاد حالت شادی و سبکی می شود.سموم بدن را دفع می کند.برای بازسازی ،پس از معالجه بیماریهای سینه ،توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار

درباره نویسنده

مطالب مرتبط