توس کوهی (قان)

تیره توسکا

لاتین  :   

                                     Beluta alba

فرانسه:  

         Arbre de la sagesse,bouleau

موارد استعمال:

برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و کیسه صفرا ،آب آوردگی ،نقرس،رماتیسم،البومینوری،فربهی بیش از حد مفید است.

پوست درخت خاصیت تب بر دارد.در معالجه تبهای نوبه ای (مالاریا،تب مردابی)موثراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

پوست تنه درخت و شیره درخت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط