جعفری خوراکی

تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا

لاتین   :  

    Petroselinum sativum

فرانسه:          

                            ersil

موارد استعمال:

افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان خون در دوره ماهانه و مسکن دردهای زیرشکم است.

به عنوان مدر،تصفیه کننده خون،عرق آور ،محرک قوا،محرک عمل کلیه در دفع آب بدن بسیار موثر است.

دربیماریهای باد مفاصل،رماتیسم،آب آوردگی ،سنگ اندامهای داخلی و جوشهای پوستی اثر درمانی آن بسیار خوب است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

دانه و مخصوصاریشه گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط