خارش های معمولی و خارش های سخت

ترکیبات جوشیده برای خارش های معمولی و سخت :

  1. گل زنجبیل شامی – یک مشت.

  2. گل و برگ بابا آدم – یک مشت.

  3. ریشه ی گل ختمی – یک مشت.

  4. ریشه بید گیاه « مرغ» – یک مشت.

  5. برگ های تازه ی بارهنگ – یک مشت.

  6. نشاسته – یک مشت.

روش تهیه جوشیده برای خارش های معمولی و سخت :

گیاهان بالا را در آب جوش دم کنید و سه تا چهار ساعت بگذارید بماند تا بخیسد، بعد آن را صاف و گرم کنید و دست ها و پاها را در آن حمام دهید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط