دروزرای برگ گرد

تیره حشره خواران-نواحی باتلاقی –تورب زارها،بهار-پایا

لاتین    :        

       Drosera rotundifolia

فرانسه :   

         Rosee de soleil,drosera

موارد استعمال:

تشنج زداست.استفاده از آن برای درمان سیاه سرفه و سرفه های تشنج آورتوصیه می شود.اثر آرام کننده آن در تحریکات حلق و ریه ها بسیارموثر است.

استعمال خارجی :

برای نرم کردن پوست به کار می رود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

تمام گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط