رازیانه

تیره چتریان-تابستان-پایا

لاتین   :     

         Foeniculum vulgare

فرانسه:  

                                   Fenouil

موارد استعمال:

رازیانه،آنیسون که حالت خستگی ایجاد می کند،اثر محرک دارداما در دیگر خواص مشابه آنیسون است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

دانه ها(میوه ها)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط