ریحان تخم شربتی

تیره لبدیسان

لاتین  : 

                    Ocimum basilicum

فرانسه:   

             Herbe royale,basilica

موارد استعمال:

ضد تشنج،محرک و مقوی معده است.

در موارد هضم مشکل،نفخ ،دل درد،سر فه،ضعف ،سیاه سرفه،ناراحتیهای عصبی بر اثرفشارکار ونارضاییهای روززمره،مصرف می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار

درباره نویسنده

مطالب مرتبط