زبان گنجشک

تیره زیتونبهار –پایا

لاتین   :     

             Fraxinus excelsior

فرانسه:   

                                      Frene

موارد استفاده :

مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بیماریهای پوستی،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ مثانه و آب آوردگی است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها و پوست درخت

درباره نویسنده

مطالب مرتبط