پامچال طبی

پامچال طبی

تیره پامچال-بهار-پایا

 

لاتینی:  

             Primula veris primula officinalis

فرانسه:  

                              Conucou,primever

 

موارداستعمال:

نیروبخش،عرق آور،بیحس کننده و مدر بسیار ضعیف است.برای درمان سینه درد،سرفه ،برونشیت،سیاه سرفه و به طور کلی سرماخوردگی نافع است .اثر بیحس کننده آن برای میگرن توصیه می شود.

برای بیماریهای اعصاب و دردهای رماتیسمی،نقرس و سنگ کلیه و مثانه اثر درمانی و تسکین دهنده دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها و برگها و خصوصا جوشانده ریشه ها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط