زوفای دارویی

تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا

لاتین    : 

                 Hyssopus officinalis

فرانسه :

                                          Hysope

موارد استفاده:

مسکن مجاری تنفسی ،مقوی معده ،محرک ،نیروبخش و تقویت کننده است و به ترشحات غده ها کمک می کند .در موارد آب آوردگی ،بی حرکتی و بی حسی مجاری گوارشی ،دل درد ،نفخ ،زیادی ترشحات رحم اثر درمانی خوبی دارد.

یکی از بهترین داروها برای بیماریها ی سینه ،برونشیت و سینه پهلوست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار(در ماههای تیر و مرداد)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط