زیرفون (نمدارجنگلی)

زیرفون (نمدارجنگلی)

تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا

لاتین :

               Tilia sylvestris

فرانسه:  

                          Tilleul

موارد استفاده:

معرق ،تشنج زدا،مسکن است.

برای ناراحتیهای عصبی ،هیستری ،مالیخولیا،دردناحیه قلب،میگرن ،تشنج،بیخوابی،هیجانزدگی و حساسیت بیش از حد ، تشنگی ناشی از تب توصیه می شود.همچنین این دارو رقیق کننده خون و منبسط کننده خون و منبسط کننده رگهاست.

اخیرا از اثر درمانی آن برای باد مفاصل و رماتیسم یاد شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط