آ ب آوردگی پا

اب اوردن پا

  • اونونیس خاردار

      تیرۀ پروانه واران –باغها و مراتع-تابستان-پایا   لاتینی  :                     Ononis spinosa فرانس ...

      تیرۀ پروانه واران –باغها و مراتع-تابستان-پایا   لاتینی  :                     Ononis spinosa فرانسه :                      Onon,bugrane   موارد استعمال : مدر بسیار خوبی است. برای درمان سنگ کلیه ...

    بیشتر بخوانید