آب آوردگی
 • زوفای دارویی

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :              ...

  تیره لبدیسان-کوهها –تابستان –پایا لاتین    :                   Hyssopus officinalis فرانسه :                                           Hysope موارد استفاده: مسکن مجاری تنفسی ،مقوی معده ،محرک ،نیروبخش ...

  بیشتر بخوانید
 • زبان گنجشک

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                              ...

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بی ...

  بیشتر بخوانید
 • رازک

  تیره شاهدانه –تابستان-پایا لاتین   :                              Humulus lupulus فرانسه :                ...

  تیره شاهدانه –تابستان-پایا لاتین   :                              Humulus lupulus فرانسه :                Vigne du nord,houbolon موارد استعمال: نیرو بخش و مقوی معده است و در مداوای بی اشتهایی،آب آوردگ ...

  بیشتر بخوانید
 • ذرت(بلال)

  ذرت(بلال) تیره گندمیان –محل کشت-تابستان لاتین     :                      Zea mais فرانسه   :     Ble de t ...

  ذرت(بلال) تیره گندمیان –محل کشت-تابستان لاتین     :                      Zea mais فرانسه   :     Ble de turqie,mais موارد استعمال :مدر بسیارخوبی است(بدون ایجاد حساسیت) برای رفع التهابات مثانه،تورم و چ ...

  بیشتر بخوانید
 • جنتیانای زرد

  تیره جنتیانا-کوهستان-پایا لاتین  :                                Gentiana lutea فرانسه:                  ...

  تیره جنتیانا-کوهستان-پایا لاتین  :                                Gentiana lutea فرانسه:                                         Gentiane موارد استعمال: نیرو بخش بدون اثر قابض،مقوی معده،محرک،ملین و تب ...

  بیشتر بخوانید
 • جعفری خوراکی

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                               ...

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                                       ersil موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان ...

  بیشتر بخوانید
 • توس کوهی (قان)

  تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sa ...

  تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sagesse,bouleau موارد استعمال: برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناش ...

  بیشتر بخوانید
 • پوس باتلاقی

  تیرچتریان-باتلاقها-تابستان-پایا لاتین   :                Imperatoria ostruthium فرانسه :                  ...

  تیرچتریان-باتلاقها-تابستان-پایا لاتین   :                Imperatoria ostruthium فرانسه :                                    Imperatoire موارد استعمال: تحریک کننده ،دافع باشکم و معرق است. برای مقابله ب ...

  بیشتر بخوانید
 • بتونیکا

  تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                            GBetonica officinalis فرانسه:                     ...

  تیرۀ لبدیسان   لاتینی:                            GBetonica officinalis فرانسه:                     Betoine pourpre,betoine   موارد استعمال : مقوی و پاک کننده است،در ناراحتیهای ناشی از التهاب و ا ...

  بیشتر بخوانید
 • اَفسَنتین

    تیرۀ مرکبان-کوهها –تابستان و پاییز-پایا   لاتینی  :                            Artemisia abinthium ...

    تیرۀ مرکبان-کوهها –تابستان و پاییز-پایا   لاتینی  :                            Artemisia abinthium فرانسه :                         Herbe amere,absinthe موارد استعمال: 1)به صورت نوشابه اشتهاآور ...

  بیشتر بخوانید