رماتیسم

نوعی بیماری مفصلی

 • زیرفون (نمدارجنگلی)

  زیرفون (نمدارجنگلی) تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا لاتین :                Tilia sylvestris فرانسه:        ...

  زیرفون (نمدارجنگلی) تیره نمداران جنگل-تابستان-پایا لاتین :                Tilia sylvestris فرانسه:                             Tilleul موارد استفاده: معرق ،تشنج زدا،مسکن است. برای ناراحتیهای عصبی ،هیس ...

  بیشتر بخوانید
 • زبان گنجشک

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                              ...

  تیره زیتون-بهار –پایا لاتین   :                   Fraxinus excelsior فرانسه:                                          Frene موارد استفاده : مدر ،درمان کننده بسیار موثر برای بیماریهای نقرس،رماتیسم و بی ...

  بیشتر بخوانید
 • دم اسب دشتی

  تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :    ...

  تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا لاتین    :                     Epuisetum arvence فرانسه :                 Queue de cheval prele موارد استعمال: مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله ب ...

  بیشتر بخوانید
 • جعفری خوراکی

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                               ...

  تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا لاتین   :       Petroselinum sativum فرانسه:                                       ersil موارد استعمال: افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان ...

  بیشتر بخوانید
 • توس کوهی (قان)

  تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sa ...

  تیره توسکا لاتین  :                                         Beluta alba فرانسه:            Arbre de la sagesse,bouleau موارد استعمال: برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناش ...

  بیشتر بخوانید
 • توت فرنگی (چپالک)

  تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین  :                      Fragaria vesca فرانسه:                            ...

  تیره گل سرخیان –بهار-پایا لاتین  :                      Fragaria vesca فرانسه:                                Fraisier موارد استعمال: مدر و قابض است و در موارد تب،ناراحتیهای کلیه ،کبد،نقرس،رماتیسم،آسم ...

  بیشتر بخوانید
 • تاتاری

  تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                               ...

  تیره مرکبان لاتین   :                           Carduus benedictus فرانسه :                                   Chardon benit موارد استعمال: نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد ...

  بیشتر بخوانید
 • پیاز

   پیاز تیره سوسن –محل کشت-بهار لاتین    :                          Allium cepa فرانسه :                   ...

   پیاز تیره سوسن –محل کشت-بهار لاتین    :                          Allium cepa فرانسه :                                   Oignon موارد استعمال :مدر بسیار قوی،ضد عفونی کننده و تحلیل برنده مواد در بدن اس ...

  بیشتر بخوانید
 • پامچال طبی

  تیره پامچال-بهار-پایا لاتینی:      Primula veris primula officinalis فرانسه:                              ...

  تیره پامچال-بهار-پایا لاتینی:      Primula veris primula officinalis فرانسه:                               Conucou,primever  موارداستعمال: نیروبخش،عرق آور،بیحس کننده و مدر بسیار ضعیف است.برای درمان سی ...

  بیشتر بخوانید
 • معجون رماتیسم

  معجون رماتیسم درمان و بهبوددردهای ناشی از رماتیسم وضد دردهای عضلانی ،اسکلتی یک استکان در زمان دلخواه ...

  معجون رماتیسم درمان و بهبوددردهای ناشی از رماتیسم وضد دردهای عضلانی ،اسکلتی یک استکان در زمان دلخواه   جهت تهیه با فروشگاه ماتماس بگیرید ...

  بیشتر بخوانید